คณะทันตแพทยศาสตร์

แนะนำ คณะทันตแพทยศาสตร์
ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery Program)

2. ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)
Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

3. แนวทางประกอบวิชาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องทำสัญญาการเป็นทันตแพทย์ชดใช้ทุน โดยจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของทางราชการหรือหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านทันตกรรม และสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้
1. เป็นอาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์
2. เป็นทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
3. เป็นทันตแพทย์ประจำคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน
4. ประกอบอาชีพอิสระ

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 45112 หรือ 043-203228 หรือ 088-5653454