คณะนิติศาสตร์

แนะนำ คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws Program in Law
ปริญญา
ชื่อปริญญาและสาขา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): น.บ. (นิติศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): LL.B.
แนวทางประกอบอาชีพ
บัณฑิตสามารถทำงานด้านกฎหมายและที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
1) ภาครัฐ
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
นิติกรประจำส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการอัยการม ข้าราชการตุลาการ ที่ปรึกษากฎหมายหรือนักกฎหมายประจำส่วนราชการ ฯลฯ
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
นิติกรประจำหน่วยงาน ข้าราชการตำรวจ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานคดีปกครอง นายทหารพระธรรมนูญ ฯลฯ
เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
2) ภาคเอกชน
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น งานด้านกฎหมายในภาคเอกชน
การศึกษาต่อ
สามารถเข้าศึกษาต่อระดับสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ฯลฯ และ/หรือ เข้าศึกษาต่อในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา หรือ สำนักอบรมวิชาว่าความ เป็นต้น
ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
ที่ตั้ง 123 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์หมายเลขติดต่อ 043-009700 ต่อ 42324 , 043-233588 ต่อ 16 หรือ 095 649 4034 เว็บไซด์ Website : http://law.kku.ac.th , Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
ภาคบัณฑิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 23,000 บาท