คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

แนะนำ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน วิชาเอกการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง 5 สาขาวิชาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การได้รับปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ได้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ 2 ปริญญาสำหรับนักศึกษาที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในด้านการเรียนของนักศึกษากับ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก หรือสถาบันอื่นที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 3 ปี และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส หรือ University of Colima ประเทศเม็กซิโก ที่มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันเป็นเวลา 1 ปี เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญา 2 ปริญญา ซึ่งเป็นปริญญาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

แนวทางประกอบอาชีพ
วิชาเอกการเงิน
1. สำหรับองค์กรธุรกิจ นักการเงิน เจ้าหน้าที่การเงินประจำองค์กรธุรกิจ
2. สำหรับธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้แก่องค์กร นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการตลาดในบริษัทค้าหลักทรัพย์ นักการตลาดทางธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารพานิชย์
3. สำหรับบริษัทที่ปรึกษาการเงินรวมถึงลูกค้าส่วนบุคคล เช่น Financial Adviser วิชาชีพการประกันภัยหรือบริษัทที่ปรึกษาการเงิน เป็นต้น หรือ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับธุรกิจในวิชาชีพการเงินการประกอบวิชาชีพโดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการทางการเงินขององค์กร รัฐบาล และบุคคล
วิชาเอกการตลาด
1. องค์กรธุรกิจ เช่น พนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายต่างๆที่อยู่ภายใต้การตลาด ได้แก่ ฝ่ายจัดการสินค้าหรือบริการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ฝ่ายขาย ฝ่ายการกระจายสินค้า ฝ่ายวิจัยการตลาด ฝ่ายจัดการตราสินค้า หรือแบรนด์ รวมทั้งฝ่ายการสื่อสารแบรนด์ทั้งสินค้าและองค์กร
2. องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
3. สถาบันการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
4. เจ้าของธุรกิจห้าง ร้าน ตัวแทน หรือนายหน้าทางธุรกิจ รวมถึงเจ้าของเจ้าของสิทธิ์ (ธุรกิจเฟรนไชส์) ทั้งค้าส่งและค้าปลีก ในลักษณะแบบที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน หรือการทำธุรกิจผ่านสื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
1. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจบริการและการจัดงานเช่น ผู้บริหาร
2. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล
3. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เช่น ผู้จัดการร้านอาหาร นักออกแบบ เมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเลี้ยง
4. อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาที่พักแรมธุรกิจ อาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
6. พนักงานในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจสปา เป็นต้น
7. นักวิจัยและนักวิชาการ
วิชาเอกการจัดการ
โอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการจัดการ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนและหลักการตัดสินใจ ตลอดจนรับผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในองค์กร การจัดระบบการทำงาน ระบบสินค้าคงคลังตลอดจนงานด้านธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนดังนั้น แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้เลือกวิชาเอกการจัดการจึงมีความหลากหลาย ประกอบด้วย
1. งานสายธุรกิจ ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจส่วนตัวนักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาองค์การพนักงานขององค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการวางระบบงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหานักวิจัยทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
2. งานในกำกับของรัฐ เช่น พนักงานองค์กรในกำกับของรัฐในตำแหน่งเช่นเดียวกับพนักงานเอกชน
3. งานสายวิชาการ เช่น นักวิชาการนักวิจัย อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และการจัดการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาต่อด้านบริหารอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหรือที่ปรึกษาองค์กรเป็นต้น
4. สายงานพัฒนาชุมชน เช่น ผู้ช่วยหรือนักพัฒนาชุมชนด้านการจัดการท้องถิ่น รวมถึงงานสายธุรกิจชุมชน (ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(1) อาชีพที่อยู่ในธุรกิจนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ดำเนินการจัดนำเที่ยว เป็นต้น
(2) อาชีพที่อยู่ในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(3) อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
(4) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
(5) นักวิจัยและนักวิชาการ
(6) พนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ประกอบการธุรกิจสปา เป็นต้น

2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จัดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
แนวทางประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น พนักงานบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชีโดยตรง โดยการสอบขอใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ตรวจสอบภายในกิจการ ที่ปรึกษาทางด้าน
ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์หมายเลข 0-4320-2401, 0-4320-2342, 0-4320-2344 ต่อ 48008, 48009, 48011, 48012 โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 08-9711-1619 ข้อมูลเพิ่มเติม http://kkbs.kku.ac.th /Facebook.com/kkbskku