คณะพยาบาลศาสตร์

แนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่ระบบบริการพยาบาลและสุขภาพอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสาขาการพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรม ระยะสั้น ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (8 สาขาวิชา)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
4. หลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างๆ
ปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Nursing Science
สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล ในการพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน หรือชุมชน ตามกลุ่มผู้ใช้บริการในระบบสุขภาพและประชาชนทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
2. มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบได้อย่างเป็นองค์รวม
3. มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุกระดับของภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการพยาบาลและสุขภาพ
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการให้การพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้ใช้บริการ
5. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณณาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
6. มีทักษะในการคิด สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม
7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร
8. มีความเป็นผู้นำ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรทางการพยาบาล
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการแสดงออกเหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีม ในการให้บริการทางด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพและอื่น
10. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทรและมีจิตใจของการบริการ
11. สนใจใฝ่รู้และมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามาถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง