คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนะนำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษาปกติ โดยรับนักศึกษา ในสาขาวิชาภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ สารสนเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาไทย พัฒนาสังคม และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา วิชาหลักมีเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ 1. การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. กลุ่มวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 3. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 4. กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และ 5. กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ หลักสูตรภาษาสเปนจะเน้นทักษะการใช้ภาษาและภาษาสเปนสำหรับวิชาชีพ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถเลือกวิชาโทสาขาต่าง ๆ จำนวน 15 หน่วยกิต เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาสื่อสารมวลชน การจัดการสารสนเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรัชญา ศาสนา การประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ (การโรงแรม) บริหารธุรกิจ (การท่องเที่ยว) ภาษาเกาหลี และวิชาโทอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดสอนภายหลัง
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. กลุ่มวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 3. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 4. กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และ 5. กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ การเรียนวิชาเอกและวิชาโทจะเน้นหนักตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป วิชาโทที่อาจเลือกเรียนได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ การจัดการสารสนเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรัชญา ศาสนา พัฒนาสังคม การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล การบริหารธุรกิจ (การโรงแรม) และการบริหารธุรกิจ (การท่องเที่ยว) และภาษาเกาหลี
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ในปีที่ 1 และปีที่ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต การสอนจะเน้นหนักวิชาเอกและวิชาโท ตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไป วิชาโทที่อาจเลือกเรียน ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ การจัดการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา พัฒนาสังคม ภาษาเกาหลี และวิชาโทอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดสอนภายหลัง
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาต่าง ๆ การสอนจะเน้นหนักวิชาเอกและวิชาโท การเรียนวิชาเอกและวิชาโทจะเน้นหนักตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไป วิชาโทที่อาจเลือกเรียนได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ การจัดการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรัชญา ศาสนา พัฒนาสังคม ภาษาเกาหลี และวิชาโทอื่น ๆ ที่จะเปิดสอนในภายหลัง
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
โดยในชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ 1. การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. กลุ่มวิชาความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 3. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 4. กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และ 5. กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ การสอนจะเน้นหนักวิชาเอกและวิชาโทตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไป วิชาโทที่อาจเลือกเรียนได้ 1 สาขาวิชา จำนวน 15 หน่วยกิต ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ การจัดการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรัชญา ศาสนา พัฒนาสังคม ภาษาเกาหลี และวิชาโทอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้เลือกเรียน ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต และกลุ่มวิชามนุษย์-สังคม การสอนจะเน้นหนักวิชาเอกการฟัง พูด อ่าน เขียน
7. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษา ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ ทางด้านภาษาอาเซียน เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย หมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือกของเอก โดยสามารถเลือกจากหมวดวิชาเลือกจากกลุ่มวิชา ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศ 2. กลุ่มวิชาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. กลุ่มวิชาการสื่อสารสารสนเทศ และ 4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาเอกบังคับเลือก โดยให้เลือกโครงงานพิเศษและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และวิชาเลือกเสรี
8. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย หมวดวิชาเฉพาะด้าน 106 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาเฉพาะด้านในหมวดต่าง ๆ อาทิเช่น การบริหาร นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหกิจศึกษา เป็นต้น
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต โดยในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ต้องเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต ในปี 3 และปี 4 เรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต สำหรับหมวดวิชาเฉพาะด้านนั้นมี 7 หมวดวิชา ดังนี้ 1. หมวดวิชาสังคมวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 2. หมวดวิชามานุษยวิทยา 3. หมวดวิชาประชากร 4. หมวดวิชาการวิจัยสังคม 5. หมวดวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมสมัย 6. หมวดวิชาอาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา และ 7. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แบบองค์รวม มีความสามารถในด้านภาษาไทย วรรณกรรมและการสื่อสารภาษาไทย รวมทั้งเข้าใจในภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน การสอนจะเน้นหนักวิชาเอกและวิชาโท ตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไป วิชาโทที่อาจเลือกเรียนได้ 1 สาขา วิชาจำนวน 15 หน่วยกิต ดังนี้ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ การจัดการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรัชญา ศาสนา พัฒนาสังคม ภาษาเกาหลี และวิชาโทอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดสอนภายหลัง
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชานี้ควรมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัครต้องการทำงานกับกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นผู้มีร่างกาย สมบูรณ์ สามารถออกไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ ในสองภาคการศึกษาแรกส่วนมากจะเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และจะเน้นหนักในปี 2 ปี 3 และปี 4 นอกจากนี้ยังมีวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความถนัด ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ การจัดการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาสื่อสารมวลชน ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรัชญา ศาสนา ภาษาเกาหลี และวิชาโทอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดสอนภายหลัง
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
เป็นหลักสูตร 4 ปี รวมจำนวนหน่วยกิต 132 หน่วยกิต มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 เทอมต้น ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต และหมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน โดยเรียนภาษาอาเซียน 1 ภาษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2 ถึงปี 4 เทอมต้น รวม 15 หน่วยกิต ควบคู่กับการศึกษาเนื้อหาหลักที่เป็นสาระด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหมวดวิชาบังคับรวม 57 หน่วยกิต โดยมีหมวดวิชาเลือกของวิชาเอกให้นักศึกษาเลือกได้ตามความถนัดสองสาขา คือ 1.ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว และ 2.สารสนเทศ จำนวน 18 หน่วยกิต นอกจากนั้นเป็นวิชาบังคับอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา สหกิจศึกษา และหมวดวิชาเลือกเสรี

2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชา จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต [ศศ.บ. (…)] ยกเว้นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะได้รับปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต [สท.บ. (สารสนเทศศาสตร์)]
สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี สามารถเลือกศึกษาได้ 2 แบบ ดังนี้ 1) เรียนที่ประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี ณ Southwest University และเรียนที่ประเทศไทย 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญา Bachelor of Arts [Chinese (in the Field of Business Chinese)] จาก Southwest University 2) เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 4 ปี จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

3. แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
บัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น อาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ อุตสาหกรรมบริการ นักเขียน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานประจำภาคพื้นสนามบิน เลขานุการ ครูสอนภาษาตามโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน นักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้แก่ งานสถานทูต งานธุรกิจการบิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว งานวิเทศสัมพันธ์หรืออาจารย์ และอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นส่วนใหญ่
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สามารถประกอบอาชีพครูและอาจารย์ งานสถานทูตฝรั่งเศส งานธุรกิจการบิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว งานวิเทศสัมพันธ์ นิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เช่น เลขานุการ ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ งานสถานทูตจีน งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร เช่น เลขานุการ ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ งานสถานทูตญี่ปุ่น งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน เช่น งานราชการและพนักงานของรัฐ ครู อาจารย์ ล่าม นักแปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
7. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพเป็นนักสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักวิชาการด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการวิจัย นักวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และอาชีพอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ในการจัดการสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพเจ้าพนักงานศาลปกครอง พนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำรวจ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ระดับต้น เป็นต้น
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานในหลากหลายภาคส่วน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาอกชน และองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นการทำงานเพื่อสังคมที่ใช้หลากหลายทักษะทางด้านสังคมศาสตร์ อาทิ งานด้านวิชาการ การสอน การวิจัย การวางแผนและประเมินผล การวางแผนนโยบาย การฝึกอบรม การพัฒนาและคัดสรรทรัพยากรมนุษย์ การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หรือสารคดี ผู้สื่อข่าว การจัดการองค์กร การปฏิบัติการทางสังคม เป็นต้น
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม โดยสามารถประกอบอาชีพดังนี้ ประกอบอาชีพในฐานะผู้เล่าเรื่อง ได้แก่ นักเขียน คนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนนักเขียนคอลัมน์ นักเขียนสารคดี ผู้สื่อข่าว พนักงานฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล ประกอบอาชีพในฐานะผู้ประเมินค่า ได้แก่ นักวิจารณ์ กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ ประกอบอาชีพในฐานะผู้แสดง ได้แก่ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าวและนักพากย์ ประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการ ได้แก่ ครู อาจารย์
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้ นักพัฒนาสังคม พัฒนากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนฝึกอบรม เป็นต้น และอาชีพอิสระที่ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านพัฒนาสังคมในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและสารคดี มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน

4.ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร. 043-204537 หรือโทรมือถือ 089-7152002