คณะวิทยาศาสตร์

แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
1. หลักสูตร

2. ปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
3. แนวทางประกอบอาชีพ

4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202531
โทรสาร –

สาขาวิชาเคมี
1. หลักสูตร

2. ปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)
3. แนวทางประกอบอาชีพ

4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043-202373

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรประเภทวิชาการ เน้นการศึกษารายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาศาสตร์อื่นๆ เช่น รายวิชาทางแคลคูลัส พีชคณิต ทฤษฎีจำนวน ทฤษฎีความน่าจะเป็น วิธีการทางตัวเลข การวิเคราะห์จำนวนจริง เป็นต้น จนถึงการศึกษารายวิชาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องการความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง เช่น เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
2. ปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
3. แนวทางประกอบอาชีพ ครู / อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์ วางแผน วิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์ด้านการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043-202376

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรประเภทวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีทักษะและเป็นรูปธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย เน้นการศึกษารายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ทั้งระดับพื้นฐานและขั้นสูง เช่น รายวิชาทางแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิตเชิงเส้น ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการคณนา คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย เป็นต้น หลักสูตรประกอบไปด้วยวิชาโท 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์คณนา และด้านการประกันภัย
2. ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Mathematics)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
1. อาจารย์ ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา
2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของภาคเอกชน
3. ตำแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงตัวเลขและตรรกศาสตร์ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนการผลิต นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการธนาคาร ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043-202376

สาขาวิชาฟิสิกส์
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านฟิสิกส์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาฟิสิกส์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน เนื้อหาหลักที่จำเป็นต้องเรียนในหลักสูตรประกอบด้วย ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลางและขั้นสูง กลศาสตร์คลาสสิก กลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ สัมมนา และโครงงาน นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกเฉพาะทางอีกหลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในงานวิจัยของกลุ่มวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิจัยทางด้าน ดาราศาสตร์ วัสดุพลังงานทางเลือก วัสดุนาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์เชิงคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์และ NMR และฟิสิกส์ทฤษฎี
2. ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. ครู อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และฝ่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท
6. นักพัฒนาโปรแกรม
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เช่นในหน่วยงาน พิสูจน์หลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักมาตรวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ อาคาร SC08 ชั้น 5 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 เว็บไซต์ http://physics.sc.kku.ac.th/ E-mail : physics-sc@kku.ac.th T : 043 203-166, 094-2905230, 094-2905240 F : 043 202-374

สาขาวิชาสถิติ
1. หลักสูตร

2. ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202375
โทรสาร 043-202375

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎี และเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้าน การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนา หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ และวิชาชีพ มีภาวะผู้นำในการส่งเสริม ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2) สามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4) มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
2. ปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Geo-Informatics)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.( Geo-Informatics)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิสารสนเทศได้ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอิสระ ทางด้านการสำรวจพื้นที่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ นักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นักพัฒนาโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พัฒนาการทำแผนที่ผ่านเวปไซต์ พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สถานประกอบการที่สามารถประกอบอาชีพได้มีดังนี้
(1) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา กรมที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมประมง กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานจังหวัด กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา สำนักงานบริหารทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และองค์การมหาชนอื่นๆ ฯลฯ
(2) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมสำรวจทำแผนที่ แหล่งน้ำ ประเมินพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม โรงงานน้ำตาล ฯลฯ
(3) อาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าของกิจการบริษัททำแผนที่ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดทำเวปไซต์ การสำรวจรังวัด ฯลฯ
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 089-710-2651

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีทักษะทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในการคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
2. สามารถสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้จริง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกงาน
3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัย ได้อย่างต่อเนื่อง
4. มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
(1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
(3) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
(4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(5) นักเทคโนโลยีเว็บ
(6) ผู้บริหารโครงการด้านงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(7) นักวิทยาการข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก
(8) นักออกแบบสื่อบันเทิงดิจิทัล
(9) นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์
(10) ผู้ดูและระบบฐานข้อมูล
(11) ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(12) ผู้ตรวจสอบระบบดิจิตัล
(13) นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง
(14) นักออกแบบการสื่อสารระหว่าง คนและอุปกรณ์/ระบบดิจิตัล
(15) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีความฉลาด
(16) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิตัล
(17) เป็นผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิตัล เป็นต้น
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 089-710-2651

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1. หลักสูตร

2. ปริญญา

3. แนวทางประกอบอาชีพ
1. สาขาจุลชีววิทยา เป็นส่วนหนึ่งของ สาขาวิชาชีพบังคับ ตาม พรบ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาชีพควบคุม การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ตาม พรบ.ดังกล่าว
2. สามารถเป็นผู้ควบคุม ครอบครอง และใช้จุลินทรีย์ก่อโรค ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
3. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหาร เครื่องดื่ม เกษตร หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำงานด้านพิสูจน์หลักฐาน งานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ งานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ต่าง ๆ งานราชการทางด้านการเกษตร สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ อาจารย์และครูวิทยาศาสตร์
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202377
โทรสาร 043-202377

สาขาวิชาชีวเคมี
1. หลักสูตร

2. ปริญญา
3. แนวทางประกอบอาชีพ
1. อาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษา
2. พนักงาน นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ
3. ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ชีวเคมีทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202375
โทรสาร 043-202375

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. หลักสูตร

2. ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmentals)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. ราชการ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2. เอกชน ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ / บริษัทที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) / นักสิ่งแวดล้อม โรงงาน / ผู้ควบคุมมลพิษ
3. อื่น ๆ
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-342912
โทรสาร 043-342912

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ทางวิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้จริง
3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
(5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(6) นักพัฒนาเว็บไซต์
(7) นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 089-710-2651

สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
1. หลักสูตร
ในหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 3 เข้าด้วยกันได้แก่ สถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักการบริหารจัดการ โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ แล้วจัดเก็บให้เป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกลั่นกรองเป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้บริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาสถิติมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสถิติ ด้านสถิติกับการจัดการระบบสารสนเทศ และด้านสถิติกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร จึงมีการสร้างรายวิชาใหม่หลายวิชาที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน ในหลักสูตรนี้มีวิชาสหกิจศึกษาทางด้านสถิติสารสนเทศเป็นวิชาเลือก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติงานจริงในบริษัท หรือหน่วยงานสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านสารสนเทศสถิติเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ในภาคการศึกษาต้นหรือปลาย เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกต่อบริษัท หรือหน่วยงานสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการนั้น ๆ ด้วย
2. ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศสถิติ)
Bachelor of Science (Statistical Information)
3. แนวทางประกอบอาชีพ

4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202375
โทรสาร 043-202375

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
1. หลักสูตร

2. ปริญญา

3. แนวทางประกอบอาชีพ

4. ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เว็บไซต์ http://physics.sc.kku.ac.th/
E-mail : physics-sc@kku.ac.th
T : 043 203-166, 094-2905230, 094-2905240
F : 043 202-374