คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
(10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ)
(11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
(12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ)
(13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ)

2. ปริญญา
2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
2.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
2.4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2.5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
2.6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
2.7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิชาวิศวกรรมเคมี)
2.8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2.9 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์)
2.10 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม นานาชาติ)
2.11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี นานาชาติ)
2.12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์ นานาชาติ)
2.13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล นานาชาติ)

3. แนวทางประกอบอาชีพ
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือทำงานอิสระ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ บริษัทก่อสร้าง เป็นต้น
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ งานของวิศวกรไฟฟ้าในภาครัฐและเอกชน ซึ่งลักษณะงานที่สามารถยกตัวอย่างได้บางส่วน ดังนี้ งานทางด้านพลังงาน เช่นโรงไฟฟ้า งานสายการผลิตซึ่งมีทั้งการติดตั้งวางระบบเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง งานการออกแบบและพัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน ระบบอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งตัวอย่างของบริษัทและองค์กร เช่น การไฟฟ้า บริษัทฮาร์ดดิสก์ บริษัทรถยนต์ วิทยุการบิน และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ วิศวกรในหน่วยงานราชการ พนักงานของรัฐ และวิสาหกิจ เช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หน่วยงานสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงองค์กรพัฒนาอิสระในประเทศและต่างประเทศ และภาคเอกชน บริษัท/ผู้ผลิตต่างๆ บริษัทที่ประกอบการและ/หรือมีเครือข่ายทางการเกษตร บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม โรงงานน้ำตาล โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
o บัณฑิตทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ งานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถทำงานในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ในตำแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรโรงงาน วิศวกรการผลิต วิศวกรระบบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรวัสดุวิศวกรรม วิศวกรโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีงานอีกมากมาย เช่น งานซ่อมบำรุง งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานให้คำปรึกษาในการผลิตและลดต้นทุน งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรที่มีตำแหน่งงานที่หลากหลาย
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ งานในภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ ควบคุมออกแบบทดสอบและผลิตเครื่องจักรต่างๆเช่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และโรงจักรต้นกำลัง นอกจากนี้ก็ยังสามารถออกแบบ สร้าง ทดสอบ และติดตั้งงานระบบ เช่นระบบท่อในอาคาร ระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวเมติก ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ การควบคุมเสียงและการสั่นเทือน และระบบผลิตพลังงาน
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ ทำงานในหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยมีงานเกี่ยวกับ การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิตงาน ตรวจสอบ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมมลพิษน้ำ ระบบผลิตน้ำสะอาด มลพิษอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ งานในภาครัฐและเอกชนได้หลากหลายอาชีพ ได้แก่ งานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเซรามิกส์ อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและยาง อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำงานในภาคเอกชนและส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทที่ปรึกษา บริษัทขายอุปกรณ์และระบบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม กรมพลังงาน หรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมการทำงาน และ บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบสารสนเทศ ต่างๆ ขององค์กร ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน เช่น การออกแบบ และการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาซอฟแวร์ การบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานบริการเว็บไซต์ งานวิศวกรรมวางระบบคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เป็นต้น
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ วิศวกรโทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ วิศวกรโลจิสติกส์ วิศวกรโรงงานวิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต วิศวกรคุณภาพ วิศวกรความความปลอดภัย วิศวกรซ่อมชำรุง
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ แอนิเมเตอร์ นักออกแบบโมเดล ริกเกอร์ นักออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ นักออกแบบและพัฒนาเกม นักออกแบบและพัฒนาเว็บ นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาเครื่องมือและเอมจินเกม นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมิเดีย

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
• งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4300-9700 ต่อ 44406, 45661, 45634
• www.en.kku.ac.th/web/