คณะศิลปกรรมศาสตร์

แนะนำ คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

2. ปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ศป.บ. (ทัศนศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
B.F.A. (Visual Arts)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นศิลปินอิสระ บุคลากรทางการสอนด้านศิลปะในสถาบันการศึกษาต่างๆ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท รับจ้างอิสระ
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202396 โทรสาร 043-202396 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://fa.kku.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะในการรับเข้าศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านทัศนศิลป์หรือได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ในระดับสถาบัน หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ

1. หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design

2. ปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
B.F.A. (Visual Communication Design)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว ทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศได้
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202396 โทรสาร 043-202396 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://fa.kku.ac.th

1. หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design

2. ปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
B.F.A. (Visual Communication Design)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
นักออกแบบ นักวิชาการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ นักวิจัยวัฒนธรรมการออกแบบ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบมัลติมีเดีย (งานอินเตอร์แอคทีฟ) นักออกแบบบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ นักออกแบบเว็บไซต์ นักเขียนภาพประกอบ ครูด้านการออกแบบ ช่างภาพ สไตลิสท์ อนิเมเตอร์ ประกอบธุรกิจด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ ธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202396 โทรสาร 043-202396 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://fa.kku.ac.th

1. หลักสูตร
หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
Bachelor of Music

2. ปริญญา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ดศ.บ.
Bachelor of Music
B.Mus.
3. วิชาเอก
วิชาเอกดนตรีไทย
วิชาเอกดนตรีตะวันตก
วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง
4. แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นศิลปินนักดนตรี นักวิชาการด้านดนตรี นักวิจัยวัฒนธรรมดนตรี ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี ครูดนตรี
5. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202396 โทรสาร 043-202396 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://fa.kku.ac.th คุณสมบัติเฉพาะในการรับเข้าศึกษา
เป็นผู้ที่ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี

1. หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

2. ปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
B.F.A. (Performing Arts)
3. วิชาเอก
แขนงวิชานาฎยศิลป์
แขนงวิชาการละคร
4. แนวทางการประกอบอาชีพ
1) นักแสดง ศิลปินด้านนาฏศิลป์ ศิลปินด้านศิลปะการละคร
2) ผู้กำกับการแสดง ผู้สอนการแสดง ผู้กำกับเวที ผู้ออกแบบท่ารำ ผู้ออกแบบเพื่อการแสดง
3) ผู้ประกอบการธุรกิจ นักบริหารทางด้านศิลปะการแสดง
4) นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักวิจัย นักพัฒนาสังคมทางด้านศิลปะการแสดง
5. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202396 โทรสาร 043-202396 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://fa.kku.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะในการรับเข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์พื้นเมือง หรือศิลปะการละคร เช่น การแสดง การกำกับการแสดง เขียนบท การออกแบบเพื่อการแสดง และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปะการแสดง ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร