คณะศึกษาศาสตร์

แนะนำ คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี มีทั้งหมด 10 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทาด้านการสอนคณิตศาสตร์และการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานสอนได้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจะเน้นที่การศึกษาเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ และกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการศึกษาทางด้านศาสตร์การศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานสอนได้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจะเน้นที่การศึกษาเนื้อหาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคูไปกับศาสตร์การศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. สาขาวิชาพลศึกษา
เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางสุขศึกษาแลพลศึกษาในด้านการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา การฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานสู่กีฬาเพื่อการแข่งขันการเป็นผู้ตัดสินกีฬาและการจัดการแข่งขั้นกีฬา การเป็นผู้นำด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถช่วยในการพัฒนาคนในประเทศชาติทุดเพศทุกวัยให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์มืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพครู และสาระของศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาที่จะสอนและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอด รู้จักการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเลือกใช้นวัตกรรมการสอนได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่สำเร็จการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนในสาระที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการเรียนรู้การบริหารในสถานศึกษาหรือประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 134 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
5. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถดำรงเอกลักษณ์ไทยโดยเฉพาะภาษาไทยในเวทีสากล มีความสามารถในการเลือกใช้นวัตกรรม หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษาไทย เป็นผู้นำทางวิชาการ มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นไทย และประยุกต์ความเป็นไทยและการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้สูงสุดตามศักยภาพของทักษะทางภาษาในแต่ละบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณความเป็นครุ และศรัทธาต่อวิชาชีพครู รวมทั้งศรัทธาความเป็นครูภาษาไทยอย่างแท้จริงโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 129 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6. สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความเชียวชาญทางสังคมศึกษา สามารถเลือกใช้นวัตกรรมหรือการนำการวิจัยมาเป็นพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้ทางสังคม รวมถึงมีทักษะและปราบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพครุเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอกเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
7. สาขาวิชาศิลปศึกษา
เป็นสาขาวิชาที่มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางศิลปะ ซึ่งสามารถจะประกอบอาชีพทางการศึกษาคือ เป็นครู/อาจารย์สอนศิลปศึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะได้ตามหลักจิตวิทยาและวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่งสามารถนำความรู้ทางด้านศิลปะไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆได้ เช่น งานออกแบบงานโฆษณา งานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เป็นต้น วิชาในหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ เช่น จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ การออกแบบ สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์การทอย้อมเครื่องปั้นดินเผา การทำงานลงรักปิดทอง ศิลปะอีสาน ศิลปะไทย ฯลฯ การเรียนจะแบ่งออกเป็นการเรียนในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมทั้งหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
8. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และการสอนภาษาญี่ปุ่นสามารถปฏิบัติงานสอนภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษามีจุดเน้นที่การศึกษาภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
9. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตร ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันขงจื้อ กับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการสอนภาษาจีน นักศึกษาจะเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และเรียนที่ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ปริญญา คือ
1) B.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) จาก Khon Kaen University
2) B.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language) จาก Southwest University
10. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษนานาชาติ) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) ผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 5 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถเดินทางไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามความร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(B.Ed.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพรับราชการเป็นครูอาจารย์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรืองานฝึกอบรมของบริษัทหรือธุรกิจเอกชน ศิลปิน นักออกแบบ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 315 โทรสาร. 0-4334-3454 หรือที่ Facebook : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข.