คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะนำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. หลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Bachelor of Architecture Program in Architecture

2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สถ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Architecture
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Arch.
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรมในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น สถาปนิกออกแบบอาคาร ตกแต่งอาคารและจัดสวน ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-362046, 081-5745933 FAX.043-362047


1. หลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
Bachelor of Architecture Program in Industrial Design

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรฯ จากเดิมชื่อหลักสูตรหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เป็นหลักสูตรออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Architecture (Industrial Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Arch. (Industrial Design)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายในนักออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น นักออกแบบเครื่องปั้นดินเผา นักออกแบบเครื่องเรือน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดย่อม นักวิจัย อาจารย์ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-362046, 081-5745933 FAX.043-362047