คณะสัตวแพทยศาสตร์

แนะนำ คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. หลักสูตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี ชั้นปีที่ 1 ศึกษาวิชาทางด้านพื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 ศึกษาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ ด้านปรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6 ศึกษาวิชาชีพคลินิกทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ และมีการฝึกงานเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ ฝึกงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ฝึกปฏิบัติงาน ด้านอายุรกรรมศัลยกรรม และสูติกรรมของสัตว์ทุกชนิด ทั้งในโรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ สพ.บ. โดยต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 245 หน่วยกิต และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

3. แนวทางประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ (1) ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ หรือโรงพยาบาลสัตว์ (2) รับราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมปศุสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม รับราชการทหารในกรมการสัตว์ทหารบก (3) ทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การสวนสัตว์ โรงงานฆ่าสัตว์ (4) ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชน เช่น ทำงานในบริษัทยาสัตว์ บริษัทอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานฆ่าสัตว์ของเอกชน เป็นต้น แนวทางการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกทั้งในและต่างประเทศ และในปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
ติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ http://vet.kku.ac.th หัวหน้างานบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-342-693