คณะสาธารณสุขศาสตร์

แนะนำ คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
– วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
– วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

3. แนวทางประกอบอาชีพ
3.1 บัณฑิตวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
2) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่ปรึกษาในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา
4) อาชีพอิสระด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
5) นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาด้านสุขภาพ
3.2 บัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ในสถานประกอบการ ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2) นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิชาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทบสุขภาพในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
3) พนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองทั้งถิ่น
4) วิทยากรอิสระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร 043-347-058 ต่อ 42811-6 มือถือ 081-7177871