คณะเกษตรศาสตร์

แนะนำ คณะเกษตรศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร คือ
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มี 7 สาขาวิชาเอก ได้แก่ กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และ สัตวศาสตร์
1.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
1.3 สาขาวิชาการประมง

2. ชื่อปริญญา
2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Agriculture)
2.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Agricultural Economics)
2.3 สาขาวิชาการประมง
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (การประมง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Fisheries)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Fisheries)

3. แนวทางประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร อาจารย์ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์เคมีมีเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านเลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 โทรศัพท์ 043-202-360 โทรสาร 043-202-361