คณะเทคนิคการแพทย์

แนะนำ คณะเทคนิคการแพทย์
1. หลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
2. ปริญญา
2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
3.1 แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค-การแพทย์ ชื่อย่อ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) โดยมีตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ (ทนพ. หรือ ทนพญ.) สามารถประกอบอาชีพตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ภาครัฐบาล
– ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัด กทม.
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์มะเร็ง
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย
– สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
– สภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ (ทำงานในห้องปฏิบัติการคลินิกนิรนาม)
– รัฐวิสาหกิจ
– ผู้ช่วยนักวิจัย
2. ภาคเอกชน
– ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลเอกชน
– สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
– องค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก
– นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่
o คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกแล็ป
o ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ให้บริการแก่โรงพยาบาลและคลินิก
o ผู้แทนฝ่ายขาย เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ น้ำยาวินิจฉัยโรค
o ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager )
o ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product specialist) ที่ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับลูกค้า อธิบายและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
o ผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
o บริษัทประกันชีวิต (ตรวจสอบผลทอสอบทางห้องปฏิบัติการ)
3.2 แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชากายภาพบำบัด
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชื่อย่อ วท.บ. (กายภาพบำบัด) โดยมีตำแหน่งเป็นนักกายภาพบำบัด (กภ. หรือ กภญ.) สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ภาครัฐบาล
สามารถจะทำงานเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักกายภาพบำบัด สังกัดกระทรวงสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ
2. ภาคเอกชน
2.1 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือ เป็นนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน
2.2 เป็นนักกายภาพบำบัด ผู้ให้คำแนะนำทางกายภาพบำบัดในหน่วยงานเฉพาะ เช่น นักกายภาพบำบัดในด้านการกีฬา หรือนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สปา และความงามหรือนักกายภาพบำบัดประจำบริษัทส่งเสริมสุขภาพ เช่น เครื่องนอนอุปกรณ์ภายในบ้าน ฯลฯ
2.3 เปิดคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว
2.4 เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ฯลฯ
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2399 ,0-4334-7482 https://ams.kku.ac.th ,e-mail : ams@kku.ac.th , https://www.facebook.com/AMSatKKU/