คณะเทคโนโลยี

แนะนำ คณะเทคโนโลยี
1. หลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

2. ปริญญา
2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีธรณี)
2.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
2.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)

3. แนวทางการประกอบอาชีพ
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ครู นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำสถาบันวิจัย หน่วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ/หรืออุตสาหกรรมเกษตร ลูกจ้างตามสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพอิสระ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจ่วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น สำรวจเพื่อออกแบบในด้านวิศวกรรมธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคและบริโภค การผลิตแร่และหินเพื่ออุตสาหกรรม แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการทำงานด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ตลอดจนการบริหารและการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการสำรวจหาแหล่งทรัพยากรธรณีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
นักเทคโนโลยีการอาหาร ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้านการวางแผนการผลิต การผลิต ควบคุมการผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพ วิเคราะห์อาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาล และความปลอดภัยของอาหาร ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและสารเติมแต่งในอาหาร ครู-อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับร้านให้บริการด้านอาหารหรือผลิตอาหาร หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ในหน่วยงานการควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการผลิต การจัดการความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ เป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยตนเอง เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ และเป็นนักบริหารในกิจการอุตสาหกรรมทั้งในส่วนราชการและเอกชน

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.043-202403