คณะเภสัชศาสตร์

แนะนำ คณะเภสัชศาสตร์
ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาชีพเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นหลักสูตรที่ต้องการผลิตบัณฑิตเภสัชกรให้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรประกอบด้วยวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 228 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา 12 ภาคการศึกษา หรือ 6 ปีการศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิชาพื้นฐานอื่นๆ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในชั้นปีที่ 1
ระยะที่ 2 การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ในชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (ภาคบังคับ) จำนวน 405 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาพิเศษชั้นปีที่ 4
ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาในกลุ่มวิชาสาขาเฉพาะในชั้นปีที่ 5
ระยะที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในชั้นปีที่ 6 จำนวน 1,680 ชั่วโมง โดยฝึกปฏิบัติงานในช่วงเวลาภาคการศึกษาพิเศษชั้นปีที่ 5 และภาคการศึกษาต้น-ปลาย ชั้นปีที่ 6

2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)อักษรย่อ ภ.บ. (Pharm.D) และสามารถสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม นักศึกษาทุกคนจะต้องทำสัญญา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสัญญาที่ผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548

3. แนวทางประกอบอาชีพ
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว ดังนี้
1. เภสัชกรในอุตสาหกรรมยาทั้งในด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพของยา
2. เภสัชกรชุมชน (ร้านยา)
3. เภสัชกรในธุรกิจยา เช่น บริษัทจำหน่ายยาต่างๆ
4. เภสัชกรโรงพยาบาล
5. เภสัชกรอาหารและยา
6. เภสัชกรสาธารณสุขจังหวัด
(นอกจากนี้ในส่วนการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ)

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ e-mail : paiboond@kku.ac.th