คณะเศรษฐศาสตร์

แนะนำ คณะเศรษฐศาสตร์
ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program
2. ปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Economics
ชื่อย่อ B.Econ.
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
3.1 งานสายธุรกิจเช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ นักวางแผนทางด้านการเงิน การธนาคาร นักวางแผนกลยุทธ์
3.2 งานในกำกับของรัฐ เช่น พนักงานขององค์กรภาครัฐ หรือนักพัฒนาองค์กร
3.3 งานสายวิชาการ เช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หรือที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ หรือศึกษาต่อในระดับระดับบัณฑิตศึกษา
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2267 โทรสาร 0-4320-2453
E-mail : econ.kku@gmail.ac.th
Website : https://econ.kku.a.th
Facebook : EconKKUOfficial

ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program (International Program)
2. ปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Economics
ชื่อย่อ B.Econ.
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
3.1 งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.2 งานในกำกับของรัฐ เช่น พนักงานขององค์กรภาครัฐ
3.3 งานสายวิชาการ เช่น นักวิชาการ นักวางแผนนโยบาย นักวิเคราะห์ที่ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือ ที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2267 โทรสาร 0-4320-2453
E-mail : econ.kku@gmail.ac.th
Website : https://econ.kku.a.th
Facebook : EconKKUOfficial
คุณสมบัติเฉพาะในการรับเข้าศึกษา
1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
3. สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศและเป็นประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับรองต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
4. กรณีรับตรงโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีผล TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 64 คะแนนหรือผล TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือผล IELTS เท่ากับ 5.0 หรือผล SAT เท่ากับ 1,000 คะแนน หรือผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร