คณะแพทยศาสตร์

แนะนำ คณะแพทยศาสตร์
ปณิธาน : ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ
พันธกิจ : การผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ บริการรักษาพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ปรัชญาของหลักสูตร : เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโลยี เน้นการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ได้บัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับระบบ สุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1. มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และความสามารถในวิชาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม โดยเข้าใจปัจจัยทางกาย จิต สังคม และความเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบบริการสุขภาพ เพื่อสามารถให้การรักษา ส่งเสริม สร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และป้องกันโรคอย่างได้ผล
3. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมทั้งกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ รวมทั้งกับประชาชน โดยมีภาวะผู้นำ มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมีทักษะการจัดการความรู้
5. มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ คิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเชิงจริยธรรม มีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาคุณภาพของระบบบริการได้อย่างต่อเนื่อง
6. มีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจในมนุษย์ เข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้คำปรึกษา และความรู้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปีการศึกษา อย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา
1. ชั้นปีที่ 1-3 จัดเป็นระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์
2. ชั้นปีที่ 4-6 จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา ภาคต้น (ระยะที่ 1 และ 2) และภาคปลาย (ระยะที่ 3 และ 4) แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันสมทบ และสถาบันร่วมสอน เพื่อเป็นสถานที่เรียน และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ปริญญา
ผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) และเมื่อผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชีพเวชกรรม จะได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
การรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ จะรับนักศึกษา ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 60 คน สำหรับรายละเอียดการรับการนักศึกษาหรือการรับนักศึกษาโครงการอื่นๆ สามารถดูได้จาก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1514/2560
โครงสร้างหลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   259   หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   31   หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   12   หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   7   หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   12   หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ   218   หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / เฉพาะสาขา   78   หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา   140   หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกคลินิก ไม่น้อยกว่า   4  หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Medical Communication

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (เวชนิทัศน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science Program (Medical Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Medical Communication)
3. วิชาเอก
เวชนิทัศน์

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
จำนวนปีการศึกษาละ 30 คน รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

6. ค่าธรรมเนียม
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพ ด้านการผลิตสื่อได้หลายประเภท สามารถทำงานได้หลากหลายสาขา ทั้งในส่วนราชการและภาคเอกชน
7.1 ส่วนราชการ ได้แก่ สถาบันทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน
7.2 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัทผลิตสื่อการศึกษา สถาบัน ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลเอกชนทั้งในและ ต่างประเทศรับงานอิสระและประกอบธุรกิจส่วนตัว