ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

  • -

ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA

Download หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา รายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามวันที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 332/2563) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละลิทธิ์การเข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกายในครั้งนี้ และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินทุกคนนำหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองมาแสดงต่อคณะกรรมการรายงานตัวสอบถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกายได้