ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

  • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง https://drive.google.com/file/d/10Vggzhq3K5EQI_dso_NT5GP4Y38Bhz9c/view?usp=sharing

ดูประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-ZCbBwV2x4TdtLuJu0Qbtvdii3T0dUwl/view?usp=sharing