ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Category:QUOTA,TCAS64

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา
  2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
  3. ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3

ดูประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-hbU51Mhyc-bKu1PsomU0simEuRyK06P/view?usp=sharing