ประกาศรายละเอียดและสถานที่สำหรับผู้เข้าทดสอบสมรรถนะเฉพาะ สำหรับ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรพลศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

  • 0

ประกาศรายละเอียดและสถานที่สำหรับผู้เข้าทดสอบสมรรถนะเฉพาะ สำหรับ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรพลศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสมรรถนะ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ (รายวิชา 03-1 และ 03-2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564)