ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองลำดับที่ 2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

  • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองลำดับที่ 2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 งานทะเบียนประวัติ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ-มข.1330-63-เรียกสำรองอันดับ2-โครงการพิเศษ-รอบ5-63