ประกาศเรื่องการอัพโหลดเอกสารสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์

  • 0

ประกาศเรื่องการอัพโหลดเอกสารสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์

Category:TCAS63

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการ คัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวในสาขารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 ให้ทำการอัพโหลดข้อมูลเอกสารในระบบ โดยสามารถอัพโหลดได้ในช่วงวันที่ 4-7 พ.ค.63 

ระบบอัพโหลดเอกสาร https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

โดยมีรายการเอกสารดังนี้

1.ใบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มเข้ารับการสัมภาษณ์ มข.22) มีให้ download
2.ผลการตรวจร่างกาย (ใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของ ม.ขอนแก่น มีให้ download) สามารถตรวจได้ทั้งใน รพ.รัฐและเอกชน
3. Portfolio (เป็น pdf file)
4. VDO clip แนะนำตัวเอง ความยาว 2-3นาที เนื้อหา เช่น แนะนำตัวเองและครอบครัว ประวัติการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ  ทำไมถึงเลือกเรียนสาขารังสีเทคนิคและรู้จักได้อย่างไร หรืออื่นๆที่ต้องการ
5. ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ, คะแนนสอบ GAT/PAT, คะแนนสอบ O-NET (สำหรับ TCAS รอบ 3) ปีล่าสุด

เอกสารเพิ่มเติม
1. รูปถ่ายหน้าตรง  จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) และสำเนาประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล (ถ้ามี)

ดาวโหลดเอกสาร
เอกสารใบสัมภาษณ์ มข. 22
เอกสารแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย