ประชาสัมพันธ์การทำสัญญานักศึกษาแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2564