ผู้ประสานงานโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ม.6 / ปวช.3 (เฉพาะโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  • -

ผู้ประสานงานโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ม.6 / ปวช.3 (เฉพาะโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Category:TCAS63

ประกาศแจ้งคุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครูแนะแนวหรือครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน)

ในการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนต้องอัพโหลดส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6 และ ปวช.3 ในระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้นักเรียนที่ต้องการสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสมัครผ่านระบบได้

กรุณาส่งข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.6 และ ปวช.3 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

ในวันที่ 1 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 นี้