วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

แนะนำ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
1. หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program in Local Government
2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Public Administration Program (Local Government)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.P.A. (Local Government)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำในทุกๆด้านของประชาชน ดังนั้น ตลาดแรงงานหลักที่จะรองรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตนี้ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การศึกษาสาธารณสุข การเงิน การคลัง ธนาคาร ครูผู้ช่วย ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานต่างๆ จำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามขนาดขององค์กรและการขยายตัวของการพัฒนา ซึ่งการมีความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นย่อมถือว่ามีความได้เปรียบผู้ที่จบจากสาขาอื่นๆ หากประสงค์จะเข้าสู่ตลาดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แม้กระทั่งการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-203124
โทรสาร 043-203875

1. หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Construction and Urban Management
2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานช่างและผังเมือง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ทล.บ. (การจัดการงานช่างและผังเมือง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Technology (Construction and Urban Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Tech. (Construction and Urban Management)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำในทุกๆด้านของประชาชน ดังนั้น ตลาดแรงงานหลักที่จะรองรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานต่างๆ จำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามขนาดขององค์กร และการขยายตัวของการพัฒนา ซึ่งการมีความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นย่อมถือว่ามีความได้เปรียบผู้ที่จบจากสาขาอื่นๆ หากประสงค์จะเข้าสู่ตลาดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แม้กระทั่งการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น ปฎิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น นักวิชาการด้านการช่างและผังเมือง นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานผังเมือง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเขียนแบบ นายช่างประปา นายช่างเครื่องกล นายช่างสำรวจ ผู้บริหารส่วนงานช่างและผังเมืองของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ครูอุตสาหกรรมศิลป์ อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-203124
โทรสาร 043-203875

1. หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program in Fiscal Management
2. ปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): รป.บ. (การจัดการการคลัง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Public Administration Program (Fiscal Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.P.A. (Fiscal Management)
3. แนวทางประกอบอาชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำในทุกๆด้านของประชาชน ดังนั้น ตลาดแรงงานหลักที่จะรองรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตนี้ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การศึกษาสาธารณสุข การเงิน การคลัง ธนาคาร ครูผู้ช่วย ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานต่างๆ จำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามขนาดขององค์กรและการขยายตัวของการพัฒนา ซึ่งการมีความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นย่อมถือว่ามีความได้เปรียบผู้ที่จบจากสาขาอื่นๆ หากประสงค์จะเข้าสู่ตลาดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แม้กระทั่งการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-203124
โทรสาร 043-203875