วิทยาลัยนานาชาติ

แนะนำ วิทยาลัยนานาชาติ

ข้อมูลหลักสูตร

            วิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จำนวน 3 วิชาเอกภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ 3 สาขาวิชาภายใต้หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration(B.B.A.)(International Program)

            จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล (Global Business) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)และ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship) ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

1.1 ปริญญา

            ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง 3 วิชาเอก จะได้รับปริญญาริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรนานาชาติ 

1.2 แนวทางการประกอบอาชีพ

1.2.1 วิชาเอกธุรกิจสากล 

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานบริษัทนำเข้า/ส่งออกสินค้า ที่ปรึกษาด้านการจัดการระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนเงินตราต่างประเทศ หรือเป็นพนักงานของบริษัทผู้ผลิตข้ามชาติ

1.2.2 วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในหลายด้าน เช่น การตลาดดิจิทัล การขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์การตลาด และการบริการลูกค้า เป็นต้น

1.2.3วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำงานร่วมกับคู่ค้าที่มีศักยภาพเพื่อร่วมการค้าระหว่างประเทศ ทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือทีมวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรของบริษัทต่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการประกอบการ

 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Arts (B.A.) (International Program)

            จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (International Affairs)สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.1 ปริญญา

            ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง 3 สาขาวิชา จะได้รับปริญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรนานาชาติ

2.2 แนวทางการประกอบอาชีพ

         2.2.1 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือสถานทูต เป็นต้น

         2.2.2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นไกด์นำเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงาน/ผู้จัดการโรงแรม หรือผู้จัดการบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล

         2.2.3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับมัลติมีเดียและสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ การสร้างสื่อโฆษณา การออกแบบสื่อ และผู้กำกับงานด้านสื่อ

 

ข้อมูลการติดต่อ

            ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 043-202173, 043-202424 หมายเลขภายใน 45613 และโทรศัพท์มือถือ 095-6632001