วิทยาเขตหนองคาย

แนะนำ วิทยาเขตหนองคาย
หลักสูตรการเงิน
1. หลักสูตร
เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการนำเข้า และการส่งออกสินค้า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ทำงานบริษัทหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ, การนำเข้าและส่งออก รวมทั้งสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nbs.kku.ac.th/

หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
1. หลักสูตร
เน้นให้ความรู้และความชำนาญด้านการทำงานในธุรกิจจัดนำเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพมัคคุเทศก์ และความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอินโดจีน เช่น ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม เป็นต้น
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจจัดนำเที่ยว มัคคุเทศก์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nbs.kku.ac.th/

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
1. หลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจโดยพื้นฐานและในส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ การขนส่ง การนำเข้าส่งออก กฎหมายระหว่างประเทศ วัฒนธรรมข้ามชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาที่ 3
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนรับขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากร พนักงานธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนได้
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nbs.kku.ac.th/

ข้อมูลหลักสูตรนิติศาสตร์
1. หลักสูตร
เน้นให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายที่มีคุณธรรมพร้อมสำนึกถึงบุญแผ่นดิน มีทักษะและประสบการณ์ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพกฎหมาย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตาม หลักวิชาชีพเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ทนายความหรือนิติกรได้ ทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://isc.kku.ac.th/th/

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. หลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล และการประกอบวิชาชีพอิสระ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีต่อไป
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาบัญชี
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถเป็นเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีบริษัท นักบัญชีรัฐบาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบริษัท เจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ปรึกษาระบบบัญชี ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nbs.kku.ac.th/

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
1. หลักสูตร
เน้นให้บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานเลขานุการ งานล่าม นักแปล ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://la.kku.ac.th/

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
1. หลักสูตร
เน้นให้มีความรู้ความสามารถในด้านบริหารจัดการ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ อย่างมืออาชีพ พร้อมสำหรับการ ทำงาน การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพทั้งการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารการพัฒนาการคลังและการงบประมาณ ตลอดจนปรากฎการณ์สำคัญๆ ทางการบริหารการพัฒนา ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์การไม่แสวงหากำไรและการบริหารงานท้องถิ่น
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://isc.kku.ac.th/th/


หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
1. หลักสูตร
เป็นการมุ่งศึกษาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็งมีระเบียบวินัย มีความเอื้ออาทร สมานฉันท์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา โค้ช นักวิชาการด้านสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา ผู้แนะนำการออกกำลังกายในฟิตเนส ครู อาจารย์ ทำธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น ฟิตเนส สปา เป็นต้น
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
1. หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ การพัฒนา และจัดการซอฟแวร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถนำไปประกอบอาชีพ ในด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ เว็บโปรแกรมเมอร์ นักวางระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ เว็บดีไซน์เนอร์ รวมถึงงานด้านอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
1. หลักสูตร
เน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะทางการประมง โดยมีการนำเทคโนโลยี เข้าไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
1. หลักสูตร
เน้นให้ เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์สามารถ นำทฤษฎีและ ประยุกต์วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้าน การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการตลาด นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว 4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://isc.kku.ac.th/th/

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
1. หลักสูตร
เน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะทางการประมง โดยมีการนำเทคโนโลยี เข้าไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/

หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร
1. หลักสูตร
เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อันประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์อาหาร (ผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้ ธัญชาติ เนื้อสัตว์ และขนมอบ) และ ผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (ยางพารา กระดาษ พลังงานทดแทน) นอกจากนั้นยังเน้นให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการจัดการอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเกษตร
2. ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานที่ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การวิเคราะห์และประเมิน การควบคุมและประกันคุณภาพ และการจัดการ
4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/