ประกาศแจ้งสำหรับนักเรียนที่สมัครสอบประเมินสมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ในการสอบวันที่ 8 มีนาคม 2563

  • -

ประกาศแจ้งสำหรับนักเรียนที่สมัครสอบประเมินสมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ในการสอบวันที่ 8 มีนาคม 2563

Category:QUOTA

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาในการทดสอบประเมินสมรรถนะ
ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่  8 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.
และด้านการออกแบบ ในวันที่  8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น.

                  1.   ปากกาลูกลื่น  สีน้ำเงิน  หรือสีดำ
                  2.   ดินสอดำ
                  3.   ยางลบดินสอ
                  4.   ไม้บรรทัด
                  5.   สีไม้   
                  6.   อุปกรณ์ในการวาดภาพ 
                  7.   อื่น ๆ  (อุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็น)