รอบที่ 4 : การรับ Admissions

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
อังคารที่ 9 – ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา/สถาบัน ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62 และชำระเงินค่าสมัครตามที่ ทปอ. กำหนด
ศุกร์ที่ 17 –เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ทปอ.เปิดระบบ ให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 3) สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62
พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) http://www.mytcas.com/TCAS62
จันทร์ที่ 3 – อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ ทปอ.
ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.mytcas.com/TCAS62, https://admissions.kku.ac.th
พฤหัสบดีที่ 13 – พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) กับ ทปอ.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง