รอบที่ 4 : การรับ Admissions

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
อังคารที่ 12 – เสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา/สถาบัน ผ่าน website ทปอ. และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือตามที่ ทปอ. กำหนด ทาง website http://tcas61.cupt.net/
พุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง website http://tcas61.cupt.net/
อังคารที่ 10 – พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง website http://tcas61.cupt.net/
เสาร์ที่ 21 – พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และหรือรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ทปอ. ให้ทันเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้ (โปรดดูรายละเอียดข้อมูล ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และ http://tcas61.cupt.net/)
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง