กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2562 จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษา ทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
• ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-43202817,0-4320-2660 หรือ 0-4300-97-00 ต่อ 42186, 42187 ,44759
ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2562 สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์ ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841 หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42799
เงื่อนไข
• ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และหรือ รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 4 (Admission) จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้ หากต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครได้ (โปรดศึกษารายละเอียดตามปฏิทิน เวปไซต์ https://admissions.kku.ac.th หรือ http//mytcas.com) ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด