กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะ เบอร์ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ 0-4320-2407
คณะแพทยศาสตร์ 043-348360-8
คณะเทคนิคการแพทย์ 0-4320-2399
0-4334-7482
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 043-347057
คณะทันตแพทยศาสตร์ 043-202405
คณะเภสัชศาสตร์ 043-202378 ต่อ 48338
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-202-404

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)