ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
ในการรับรอบที่ 2 (2.1) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์