รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS รอบที่ 2 (2/2)
ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1037/2562 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)