เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ปพ.1)
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
4. ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย
การแต่งกายเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 และปวช. ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียน และมาพร้อมกันในเวลาเริ่มต้นของการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย