แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายในการรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มเฉพาะ คณะแพทยศาสตร์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
แบบฟอร์มเฉพาะ คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์
แบบฟอร์มเฉพาะ คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค