แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายในการรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มเฉพาะ (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี)
แบบฟอร์มเฉพาะ (คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)