อัตราค่าสมัคร โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560

รายการ จำนวนเงิน
1. ค่ารายวิชาสอบ เหมาจ่าย
1.1 สมัครสอบ ไม่เกิน 5 วิชา
1.2 ส่วนที่เกิน 5 วิชา วิชาละ

500 บาท
50 บาท
2. ค่าสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา อันดับการเลือกที่ 1 (คณะ/สาขาวิชาที่ 1) 200 บาท
3. ค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพิ่มเติม
(อันดับที่ 2 – 5 หรือ คณะ/สาขาวิชาที่ 2 – 5 ) คณะ / สาขาวิชาละ

50 บาท
4. ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายวิชาสอบ
4.1 เปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ
4.2 ค่ารายวิชาสอบเพิ่ม วิชาหลัก วิชาละ
4.3 ค่ารายวิชาสอบเพิ่ม วิชาเฉพาะ/ความถนัด วิชาละ

100 บาท
100 บาท
200 บาท
5. ค่าสมัครสอบ สำหรับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เหมาจ่าย)
500 บาท
6. ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ / ความถนัด (รหัสวิชา 10 - 23) 200 บาท
รายการ จำนวนเงิน
ค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เลือกได้ 1 อันดับ) 200 บาท

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial