สมัครสอบข้อเขียน
วันที่ กิจกรรม
จันทร์ที่ 1 สิงหาคม - พุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ในเว็บการรับบุคคลเข้าศึกษา
จันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website
http://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์)
อังคารที่ 27 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโควตาภาคฯ ผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ทาง Website http://www.kku.ac.th,
http://admissions.kku.ac.th และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตร ประจำตัวผู้เข้าสอบ
เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศิลปศึกษา)
โปรดดูรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ
เสาร์ที่ 19 – จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา)
โปรดดูรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ
เสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 สอบวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร ความถนัดทางการออกแบบ
นิเทศศิลป์ ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก ทฤษฏีและปฏิบัติดนตรีไทย ทฤษฎีและปฏิบัติ
ดนตรีพื้นเมือง ทฤษฎีและทักษะนาฏศิลป์และทฤษฎีและปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง
(โปรดดูรายละเอียดวิชาสอบในแต่ละสาขาวิชาได้ที่ตารางแสดงคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ)
เสาร์ที่ 26 – อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) และวิชาเฉพาะ/ความถนัด ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล)
ผ่าน Website http://admissions.kku.ac.th, http://www.kku.ac.th

เลือกคณะ/สาขา ครั้งที่ 1
วันที่ กิจกรรม
พฤหัสบดีที่ 8 – อังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 นักเรียนเลือกอันดับคณะ / สาขาวิชาครั้งที่ 1 ทาง http://admissions.kku.ac.th และชำระเงิน
ค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
พุธที่ 14 ธันวาคม 2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา ผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย
ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมหาวิทยาลัยเครือข่าย http://admissions.kku.ac.th, http://www.kku.ac.th
อังคารที่ 27 – พุธที่ 28 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทาง Website
http://admissions.kku.ac.th, http://www.kku.ac.th
เสาร์ที่ 7 - อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
(โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ที่ 9 – ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เลือกคณะ/สาขา ครั้งที่ 2
วันที่ กิจกรรม
จันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นักเรียนเลือกอันดับคณะ / สาขาวิชา ครั้งที่ 2 ทาง http://admissions.kku.ac.th และชำระเงิน
ค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา ผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย
ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย http://admissions.kku.ac.th, http://www.kku.ac.th
พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทาง Website
http://admissions.kku.ac.th, http://www.kku.ac.th
จันทร์ที่ 20 – ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทโควตาภาคฯ
(ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)
จันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ สอท. เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกลาง Admissions
วันที่ กิจกรรม
ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 และ ปวช.3 โดยส่งข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ MS Excel
ที่กำหนดให้ ซึ่งจะสามารถ download แบบฟอร์มผ่านเว็บได้ที่ http://admissions.kku.ac.th
แล้ว upload คืนให้มหาวิทยาลัย ผ่านทาง Website
พุธที่ 31 สิงหาคม 2559 วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 และ ปวช.3 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อังคารที่ 27 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ ประเภทโควตาภาคฯ
ประจำปีการศึกษา 2560

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial