แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560

ผู้ที่สอบได้คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะเทคโนโลยี เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี / และคณะพยาบาลศาสตร์
ให้ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน เป็นต้นไป

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial