ดาวน์โหลดกรอบแนวคิดเนื้อหาวิชาหลัก (ไฟล์ PDF) >> Click ที่นี่

ขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ม.4
2. หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ม.5
3. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาการสื่อสาร ม.5
4. ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด ม. 6
5. วรรณสารศึกษา ม.4
6. วรรณสารศึกษา ม.5
7. วรรณคดีวิจักษ์ ม.4
8. วรรณคดีวิจักษ์ ม.5
    กรอบเนื้อหาจะสอดคล้องและครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4 (4-6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดทำขึ้น ครบทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ 12 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระหลักสำคัญ ดังนี้
สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
   มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
   มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
   มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
   มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สาระการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
   มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
   มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
   มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
   มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
   มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย
สาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
   มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางภายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
- การอ่านเพื่อความเข้าใจ
- คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสื่อสารที่มีความหมายและถูกต้อง
ใช้เนื้อหาตาม
1) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและสสวท. พุทธศักราช 2551
1.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1
1.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2
1.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 3
2) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและสสวท. พุทธศักราช 2551
2.1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1
2.2 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2
2.3 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 3
2.4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 4
2.5 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 5
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
หัวข้อ
จำนวน
- อะตอมและตารางธาตุ
- พันธะเคมี
- สมบัติของธาตุและสารประกอบ
11
- ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- ไฟฟ้าเคมี
11
- ปริมาณสัมพันธ์
- กรด-เบส
11
- สมดุลเคมี
- ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
7
- เคมีอินทรีย์
- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
- สารชีวโมเลกุล
10
สาระวิชาจะครอบคลุมเนื้อหา บทเรียนในหนังสือที่ใช้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดตามหลักสูตรมัธยมการศึกษาตอนปลาย
- การเคลื่อนที่
- แรงและกฎของนิวตัน
- งาน พลังงาน
- พลังงานศักย์และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
- โมเมนตัม
- การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม
- การเคลื่อนที่แบบคลื่น
- ของไหล
- ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์
- แสง เสียง
- ไฟฟ้า วงจร
- สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
ใช้เนื้อหาตาม
1) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและสสวท. พุทธศักราช 2551
1.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1
1.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2
1.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 3

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial