ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปีการศึกษา 2560

วันสอบ เวลา รหัส / วิชาสอบ
วันเสาร์ที่ 19 – วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 08.30 – 16.30 น. 20 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 09.00 – 12.00 น. 10 วาดเส้น
13.00 – 16.00 น. 11 องค์ประกอบศิลป์
09.00 – 16.00 น. 14 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย
09.00 – 16.00 น. 16 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง
09.00 – 16.00 น. 17 ทฤษฎีและนาฏศิลป์ปฏิบัติ
09.00 – 16.00 น. 19 ความรู้ความถนัดทางศิลป์
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 09.00 – 12.00 น. 12 วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
13.00 – 16.00 น. 13 ความถนัดทางการออกแบบนิเทศศิลป์
09.00 – 16.00 น. 15 ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก
09.00 – 16.00 น. 18 ทฤษฏีและปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 08.30 – 10.30 น. 01 ภาษาไทย
11.30 – 13.30 น. 02 สังคมศึกษา
15.00 – 17.00 น. 03 ภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 08.30 – 10.30 น. 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)
11.30 – 13.30 น. 07 ชีววิทยา
15.00 – 17.00 น. 05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 08.30 – 10.30 น. 06 เคมี
11.30 – 13.30 น. 08 ฟิสิกส์
15.00 – 17.00 น. 09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์)
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 08.30 – 11.30 น. 21 พื้นฐานทางวิชาชีพครู
23 พื้นฐานทางการออกแบบ
13.00 – 16.00 น. 22 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสวิชา 01 - 09 และ รหัสวิชา 21 - 23 สอบที่ศูนย์สอบแต่ละจังหวัด
รหัสวิชา 10 - 20 สอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรดตรวจสอบรายละเอียด/กำหนดการสอบ และสถานที่สอบของแต่ละคณะได้ ดังนี้

1. รหัสวิชา 10 - 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 043-202396 หรือ http://fa.kku.ac.th
2. รหัสวิชา 19 - 21 คณะศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 043-343452-3 ต่อ 315 หรือ http://ednet.kku.ac.th
3. รหัสวิชา 22 – 23 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 043-362046 หรือ http://arch.kku.ac.th
วิชาสอบต่อไปนี้ สอบในวันและเวลาเดียวกัน ผู้สมัคร จะสมัครสอบวิชาเหล่านี้ ได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น
สอบวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 11.30 น.
1. รหัส 21 พื้นฐานทางวิชาชีพครู
2. รหัส 23 พื้นฐานทางการออกแบบ

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial