ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หลักฐานที่นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
2. ใบแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดหลักสูตร (ม.4-ม.6) ตัวจริง และสำเนา

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial