คุณสมบัติผู้สมัคร: เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 (จัดสอบโดย สทศ.)


ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet โดยเข้าไปที่ Website http://admissions.kku.ac.th
วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และสมัครเข้าศึกษาได้ 1 คณะ / สาขาวิชาเท่านั้น
วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ค่าสมัคร 300 บาท) และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามใบแจ้งยอดชำระเงิน โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th (หลังจากที่ชำระไปแล้ว 1 - 2 วัน)
วันที่ 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2560

หากผู้สมัคร ต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/สาขาวิชาใหม่ ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครครั้งแรกก่อน
แล้วส่ง Fax ใบชำระเงินครั้งแรก ไปที่ 043-202660 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. จึงจะทำการสมัครใหม่ได้

วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ : หากผู้สมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เช่น สอบได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะ/สาขาวิชา ระบุไว้ หรือสอบไม่ครบในรายวิชาที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ เพราะฉะนั้น เมื่อดำเนินการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อน แล้วจึงยืนยันการสมัคร

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial