รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 1/2

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 - จันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ดำเนินการรับสมัครผ่านเวบไซต์ https://admissions.kku.ac.th
อังคารที่ 9 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร
พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารชุดใบสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์
ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สอบสัมภาษณ์
ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์คัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house
พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์คัดกรองฯ ให้ ทปอ.
จันทร์ที่ 19 – พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ ทางเวบไซต์ http://tcas.cupt.net/
จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ที่ 2 – ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 รายงานและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และหรือรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ทปอ. ให้ทันเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
(โปรดดูรายละเอียดข้อมูล ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และ http://tcas61.cupt.net/)
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง