ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง) ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ (ของ ม.ขอนแก่น) ที่ https://admissions.kku.ac.th/app/Student ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2560

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รวมทุกโครงการ
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง