ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะตัวจริง) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ (ของ ม.ขอนแก่น) ที่
https://admissions.kku.ac.th/app/Student ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562


  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง