คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบมาที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (เขียนวงเล็บหน้าซองว่าสมัครสอบสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะถือตราประทับไปรษณีย์ที่ระบุวันที่ส่งคือวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นวันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร และโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วนมิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1928/2560) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ