คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
0


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
หน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือก กลุ่มภารกิจรับเข้่าศึกษา(admissions@kku.ac.th) (043202660)   โทร :   Email :


หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สิทธิ์เลือกสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ได้ 1 อันดับ เท่านั้น


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1878 / 2560 ) เรื่อง การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
สารสนเทศสถิติ
(คณะวิทยาศาสตร์)
2

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

สถิติ
(คณะวิทยาศาสตร์)
2

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

ลักษณะงานทางด้านสถิติมีความหลากหลาย เช่น 1. การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดระบบ ตีความ สรุปผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ 2. การทำงานวิจัยทางด้านทฤษฎีคณิตศาสตร์-สถิติ การวางแผนออกแบบการทดลองต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติ รวมทั้งงานวิจัยทางด้านการตลาด 3. การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนากำลังคน เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 4. การวางแผนการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยอาศัยหลักการทางสถิติ 5. การนำความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจ เช่น การพยากรณ์แนวโน้มราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การพยากรณ์จำนวนประชากรของประเทศ การคำนวณเบี้ยประกันภัย และเงินสำรองให้กับบริษัทประกันภัย  ดังนั้น ตำแหน่งงานที่เปิดรับนักสถิติ ได้แก่ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์งบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิจัย นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป ครู อาจารย์ เป็นต้น ภาคเอกชน : นักสถิติ เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ นักวางแผน นักวิจัย นักวิจัยตลาด เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง นักวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คณะวิทยาศาสตร์)
5

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (6) นักพัฒนาเว็บไซต์ (7) นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(คณะวิทยาศาสตร์)
5

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
3

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

ผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน  นักวิจัย หรือนักเคมีในหน่วยงานราชการ และเอกชน  พนักงาน หรือ ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน  นักวิทยาศาสตร์  พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิต ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ เช่น พนักงานขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิต ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม  
ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
3

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(คณะวิทยาศาสตร์)
5

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

ชีวเคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
2

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 (ยกเว้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พิจารณาเฉพาะผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25)

จุลชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
2

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 

คณิตศาสตร์ประยุกต์
(คณะวิทยาศาสตร์)
8

-เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 (ยกเว้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พิจารณาเฉพาะผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25)

พยาบาลศาสตร์
(คณะพยาบาลศาสตร์)
3

ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีความผิดปกติ ดังนี้
-ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
1.สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
2.ผู้สมัครที่มีสายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
3.สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
-หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
-ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

เทคนิคการแพทย์
(คณะเทคนิคการแพทย์)
24

-กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

-ผ่านค่าย 2

-มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25

-เป็นผู้ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย(เฉพาะสาขาเทคนิคการแพทย์)

กายภาพบำบัด
(คณะเทคนิคการแพทย์)
16

-กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

-ผ่านค่าย 2

-มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25

-เป็นผู้ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย(เฉพาะสาขาเทคนิคการแพทย์)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชื่อย่อ วท.บ. (กายภาพบำบัด) โดยมีตำแหน่งเป็นนักกายภาพบำบัด (กภ. หรือ กภญ.) สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ ภาครัฐบาล  สามารถจะทำงานเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักกายภาพบำบัด สังกัดกระทรวงสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ 2. ภาคเอกชน    2.1 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือ เป็นนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน 2.2 เป็นนักกายภาพบำบัด ผู้ให้คำแนะนำทางกายภาพบำบัดในหน่วยงานเฉพาะ เช่น นักกายภาพบำบัดในด้านการกีฬา หรือนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สปา และความงามหรือนักกายภาพบำบัดประจำบริษัทส่งเสริมสุขภาพ เช่น เครื่องนอนอุปกรณ์ภายในบ้าน ฯลฯ 2.3 เปิดคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว 2.4 เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ฯลฯ
วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
3

-ได้รับเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรชนะเลิศระดับ1-2-3 การสอบแข่งขัน หรือตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างน้อยในระดับจังหวัดทั่วไป

วิชาเอก : อนามัยสิ่งแวดล้อม
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
3

-ได้รับเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรชนะเลิศระดับ1-2-3 การสอบแข่งขัน หรือตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างน้อยในระดับจังหวัดทั่วไป

บัณฑิตวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม             1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม นักวิชาการสุขาภิบาล             2. นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม 3. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4. ที่ปรึกษาในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระของหน่วยงาน/องค์การ/ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 5. อาชีพอิสระด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ             6. นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาด้านสุขภาพ