คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
350


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
บุบผา ประสารฉ่ำ(bubpra@kku.ac.th) (0866365687)   โทร :   Email :


หมายเหตุ


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1851/2560) เรื่อง การรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
พัฒนาสังคม
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6

1 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  สามารถประกอบอาชีพ  เป็นนักพัฒนาสังคม  พัฒนากร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   นักวิชาการ  นักวิจัย  นักวางแผนฝึกอบรม  เป็นต้น  และอาชีพอิสระที่ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านพัฒนาสังคมในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6

1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80

2. มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.50

3. เคยมีประสบการณ์ทำกิจกรรม หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแนบหลักฐานเชิงประจักษ์

4. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ศาสนา  ประชาธิปไตย  สิ่งแวดล้อม  รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

5. ส่งเรียงความในหัวข้อ“สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ฉันรู้จัก”ความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานในหลากหลายภาคส่วน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาอกชน และองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นการทำงานเพื่อสังคมที่ใช้หลากหลายทักษะทางด้านสังคมศาสตร์ อาทิ งานด้านวิชาการ การสอน การวิจัย การวางแผนและประเมินผล การวางแผนนโยบาย การฝึกอบรม การพัฒนาและคัดสรรทรัพยากรมนุษย์ การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หรือสารคดี  ผู้สื่อข่าว การจัดการองค์กร  การปฏิบัติการทางสังคม เป็นต้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3
    1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

             2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00

              3. เตรียมการนำเสนอด้วยปากเปล่าในหัวข้อ  “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ข้าพเจ้าอยากศึกษา” ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน  อาทิเช่น  นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา  ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและสารคดี  มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน
ภาษาอังกฤษ
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
20

1.มีทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาศาสตร์ ทักษะภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.75

3. มีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     สามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน เช่น งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารย์  ล่าม นักแปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ์  วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน  งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ภาษาไทย
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
9

1มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม  โดยสามารถประกอบอาชีพดังนี้  ประกอบอาชีพในฐานะผู้เล่าเรื่อง ได้แก่ นักเขียน คนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนนักเขียนคอลัมน์ นักเขียนสารคดี ผู้สื่อข่าว พนักงานฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล  ประกอบอาชีพในฐานะผู้ประเมินค่า ได้แก่ นักวิจารณ์ กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์  ประกอบอาชีพในฐานะผู้แสดง ได้แก่ พิธีกร   ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าวและนักพากย์  ประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการ ได้แก่  ครู  อาจารย์  
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2

มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบอาชีพเป็นนักสารสนเทศ  นักเอกสารสนเทศ   บรรณารักษ์   นักวิชาการด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการวิจัย  นักวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และอาชีพอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ในการจัดการสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
16

1.มีผลการเรียนวิชาภาษาจีน  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50  

2.  มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

3.  มีใบแสดงผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 ขึ้นไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาจีน  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตจีน งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
8

1.มีผลการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50   

2.  มีใบแสดงผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 4 ขึ้นไป

3.  ส่งแผนการเรียน (Study Plan)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตญี่ปุ่น งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6
    1. เป็นผู้ที่ศึกษาแผนศิลป์-ภาษาสเปน หรือศึกษาในแผนการเรียนภาษาสเปน  ในช่วงชั้นที่ 4  (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)
    1. มีผลการเรียนวิชาภาษาสเปน  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50   
    2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาสเปน  สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น อาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว  การโรงแรม  มัคคุเทศก์  ล่าม  นักแปล   เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ   อุตสาหกรรมบริการ  นักเขียน  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  พนักงานประจำภาคพื้นสนามบิน  เลขานุการ  ครูสอนภาษาตามโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน  นักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6

1.มีผลการเรียนวิชาภาษาเยอรมัน 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2. มีใบรับรองความรู้ระดับภาษาเยอรมันในระดับ A2 หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาเยอรมัน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้แก่  งานสถานทูต  งานธุรกิจการบิน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  งานวิเทศสัมพันธ์หรืออาจารย์  และอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่น ๆ   ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นส่วนใหญ่
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
7

1. มีผลการเรียนภาษาฝรั่งเศส 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)   เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2.  มีใบรับรองความรู้ระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2 หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  สามารถประกอบอาชีพครูและอาจารย์  งานสถานทูตฝรั่งเศส  งานธุรกิจการบิน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  งานวิเทศสัมพันธ์  นิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่
รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
10

1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.80

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวม     ไม่น้อยกว่า 3.00

4. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวม    ไม่น้อยกว่า 3.00

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สามารถประกอบอาชีพเจ้าพนักงานศาลปกครอง พนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  นักวิจัย  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ตำรวจ  เลขานุการ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  นักวิเคราะห์ระดับต้น ปลัดอำเภอ และนักปกครอง  เป็นต้น