คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
02/10/2560 - 12/10/2560


ค่าสมัคร (บาท)
350


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
บุบผา ประสารฉ่ำ(bubpra@kku.ac.th) (0866365687)   โทร :   Email :


หมายเหตุ


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1851/2560) เรื่อง การรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
พัฒนาสังคม
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6

1 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  สามารถประกอบอาชีพ  เป็นนักพัฒนาสังคม  พัฒนากร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   นักวิชาการ  นักวิจัย  นักวางแผนฝึกอบรม  เป็นต้น  และอาชีพอิสระที่ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านพัฒนาสังคมในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6

1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80

2. มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.50

3. เคยมีประสบการณ์ทำกิจกรรม หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแนบหลักฐานเชิงประจักษ์

4. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ศาสนา  ประชาธิปไตย  สิ่งแวดล้อม  รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

5. ส่งเรียงความในหัวข้อ“สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ฉันรู้จัก”ความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานในหลากหลายภาคส่วน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาอกชน และองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นการทำงานเพื่อสังคมที่ใช้หลากหลายทักษะทางด้านสังคมศาสตร์ อาทิ งานด้านวิชาการ การสอน การวิจัย การวางแผนและประเมินผล การวางแผนนโยบาย การฝึกอบรม การพัฒนาและคัดสรรทรัพยากรมนุษย์ การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ หรือสารคดี  ผู้สื่อข่าว การจัดการองค์กร  การปฏิบัติการทางสังคม เป็นต้น
ภาษาอังกฤษ
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
20

1.มีทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาศาสตร์ ทักษะภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.75

3. มีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     สามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน เช่น งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารย์  ล่าม นักแปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ์  วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน  งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3
    1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

             2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00

              3. เตรียมการนำเสนอด้วยปากเปล่าในหัวข้อ  “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ข้าพเจ้าอยากศึกษา” ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน  อาทิเช่น  นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา  ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและสารคดี  มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน
ภาษาไทย
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
9

1มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม  โดยสามารถประกอบอาชีพดังนี้  ประกอบอาชีพในฐานะผู้เล่าเรื่อง ได้แก่ นักเขียน คนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์ นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนนักเขียนคอลัมน์ นักเขียนสารคดี ผู้สื่อข่าว พนักงานฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล  ประกอบอาชีพในฐานะผู้ประเมินค่า ได้แก่ นักวิจารณ์ กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์  ประกอบอาชีพในฐานะผู้แสดง ได้แก่ พิธีกร   ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าวและนักพากย์  ประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการ ได้แก่  ครู  อาจารย์  
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2

มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

อาชีพนักสารสนเทศศาสตร์ (Information profession) บรรณารักษ์ยุคใหม่ (Cybrarian) นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักจัดการเอกสาร/นักจดหมายเหตุ (Records Manager/Archivist) นักจัดการความรู้ (Knowledge Manger) นักบริหารงานลูกค้า (AE) Creative Director ตลอดจนอาชีพใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น Digital Content Creator Social Media Admin Application Creator Influence Digital Marketer, Stock Photographer Search Engine  Optimization Games Caster Reviewer Youtuber, UX Designer, Digital Project Manager, Graphic Designer etc.
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
16

1.มีผลการเรียนวิชาภาษาจีน  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50  

2.  มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

3.  มีใบแสดงผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 ขึ้นไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาจีน  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตจีน งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
8

1.มีผลการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50   

2.  มีใบแสดงผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 4 ขึ้นไป

3.  ส่งแผนการเรียน (Study Plan)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตญี่ปุ่น งานด้านธุรกิจการบิน งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6
    1. เป็นผู้ที่ศึกษาแผนศิลป์-ภาษาสเปน หรือศึกษาในแผนการเรียนภาษาสเปน  ในช่วงชั้นที่ 4  (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)
    1. มีผลการเรียนวิชาภาษาสเปน  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50   
    2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาสเปน  สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น อาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว  การโรงแรม  มัคคุเทศก์  ล่าม  นักแปล   เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ   อุตสาหกรรมบริการ  นักเขียน  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  พนักงานประจำภาคพื้นสนามบิน  เลขานุการ  ครูสอนภาษาตามโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน  นักวิชาการและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6

1.มีผลการเรียนวิชาภาษาเยอรมัน 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2. มีใบรับรองความรู้ระดับภาษาเยอรมันในระดับ A2 หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาเยอรมัน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้แก่  งานสถานทูต  งานธุรกิจการบิน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  งานวิเทศสัมพันธ์หรืออาจารย์  และอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่น ๆ   ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นส่วนใหญ่
ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
7

1. มีผลการเรียนภาษาฝรั่งเศส 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)   เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

2.  มีใบรับรองความรู้ระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2 หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  สามารถประกอบอาชีพครูและอาจารย์  งานสถานทูตฝรั่งเศส  งานธุรกิจการบิน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  งานวิเทศสัมพันธ์  นิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่
รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
10

1. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.80

2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50

3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวม     ไม่น้อยกว่า 3.00

4. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวม    ไม่น้อยกว่า 3.00

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สามารถประกอบอาชีพเจ้าพนักงานศาลปกครอง พนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  นักวิจัย  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ตำรวจ  เลขานุการ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  นักวิเคราะห์ระดับต้น ปลัดอำเภอ และนักปกครอง  เป็นต้น